Warunki podróży

Warunki podróży

SpaDreams

Warunki podróży SpaDreams

Ściągnij warunki podróży SpaDreams w pliku PDF >>

Warunki podróży SpaDreams uzupelniają wymagania prawne i regulują stosunki prawne miedzy Państwem a FIT Reisen, wlaścicielem serwisu SpaDreams.pl. Obowiazują one dla wszystkich rezerwacji dokonanych do 30.06.2018 roku. W przypadku rezerwacji dokonanych po 01.07.2018 zmienione Warunki obowiązują w oparciu o nową Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. W przypadku rezerwacji po tej dacie, należy zapoznać sie z nowymi Warunkami Podróży pod nastepujacym linkiem: www.spadreams.pl/footer/warunki-podrozy/.Ta wersja zostanie również przekazana Państwu podczas procesu rezerwacji. Proszę również zwrócić uwage na stronę "Informacje dotyczące podróży".

1. Zamówienie i potwierdzenie podróży (zawarcie umowy o zakupie oferty)

Prosimy zgłosić się najszybciej, jak to możliwe! Państwa zgłoszenie daje nam możliwość zawarcia wiążącej umowy o podróż. Może ono nastąpić w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej lub drogą elektroniczną (e-mail, internet). W przypadku zgłoszenia elektronicznego FIT niezwłocznie potwierdzi je drogą elektroniczną. Wstępne potwierdzenie nie jest jednak zatwierdzeniem przyjęcia zlecenia rezerwacji. Zgłoszenie następuje również za Państwa pośrednictwem dla wszystkich wymienionych w zgłoszeniu osób, za których zobowiązania odpowiadają Państwo, jak za swoje własne, o ile nie przyjęli Państwo poprzez odpowiednie, wyraźne i odrębne oświadczenie innych zobowiązań.

Umowa dochodzi do skutku w chwili akceptacji z naszej strony. Nie wymaga to żadnej określonej formy. Z chwilą zawarcia umowy lub niezwłocznie po tym otrzymają Państwo od nas pisemne potwierdzenie rezerwacji. Jeżeli treść potwierdzenia podróży odbiega od treści zgłoszenia, jesteśmy zobowiązani nową ofertą przez 10 dni. Umowa na podstawie nowej oferty dochodzi do skutku, jeśli przyjmą Państwo ofertę w ciągu tego czasu poprzez potwierdzenie, zaliczkę lub wpłatę pozostałej części należności.

Koszty za świadczenia dodatkowe, takie jak opłata za wydanie wizy lub dewiz, jak również telegraficzne lub telefoniczne rezerwacje i zapytania ponosi Klient i są one naliczane oddzielnie!

2. Opłata

Opłaty za rezerwację dokonuje się zgodnie z § 651 ust. 3 niemieckiego prawa cywilnego (BGB). Przy zawarciu umowy proszę wpłacić 20% ceny podróży. Zaliczka zostanie pobrana na poczet podróży. Koszty ubezpieczenia są w pełnej kwocie wliczone w zaliczkę. Pozostałą część kosztów należy wpłacić – bez dodatkowych wezwań do zapłaty – najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem podróży. Dokumenty podróżne zostają przesłane po zaksięgowaniu całości kwoty na naszym koncie.

2.1 W przypadku płatności kartą kredytową obciążenie Państwa konta nastąpi w wyżej wymienionych terminach. Jeżeli karta kredytowa nie będzie mogła zostać obciążona, FIT jest uprawnione do podwyższenia powstałych kosztów dodatkowych z tytułu dodatkowo powstałego nakładu o równowartość 10 euro (koszty obciążenia zwrotnego). Klient ma prawo złożyć zażalenie, iż nie powstały żadne koszty dodatkowe lub że są one znikome.

Płatność za odwołanie / zmianę rezerwacji należy uiścić natychmiast.

2.2 W FIT mogą Państwo płacić kartą kredytową. Płatności przy użyciu najbardziej popularnych metod płatności dokonać można nieodpłatnie.
W przypadku płatności mniej popularnymi metodami, np. American Express, SOFORT naliczone zostaną opłaty manipulacyjne za płatność,
o których zostaną Państwo poinfromowani przed uiszczeniem kwoty. Metoda płatności wybrana przy dokonywaniu rezerwacji obowiązuje dla całości płatności.

2.3 W przypadku nieuiszczenia płatności w wyznaczonym terminach, FIT ma prawo, po wysłaniu upomnienia z terminem płatności, odstąpić od umowy i obciążyć Klienta kosztami odwołania rezerwacji zgodnie z p.5.1.

3. Program podróży i świadczenia

3.1 Zakres świadczeń objętych umową wynika z opisu podróży i świadczeń FIT; wszelkie zmiany dotyczące potwierdzenia rezerwacji oraz ustaleń dodatkowych, które mają wpływ na świadczenia objęte umową, wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony FIT. Pośrednicy (np. biura podróży) i świadczeniodawcy (np. hotele) nie są uprawnieni do wydawania oświadczeń lub innych zobowiązań.

3.2 Prospekty miejsc i hoteli, które nie zostały wydane przez FIT, nie zobowiązują nas do świadczenia usług, jeśli nie zostały one uprzednio uzgodnione z Klientem lub nie zostały włączone do świadczonych przez FIT usług obowiązkowych.

4. Zmiana świadczeń i cen

4.1 Zmiany oraz odstępstwa od poszczególnych usług w stosunku do uzgodnionej treści umowy, np. zmiana godzin lotu, zmiany w przebiegu programu, które okazują się konieczne po zawarciu umowy i nie są wynikiem naszych złych intencji, są dozwolone, jeśli zmiana lub odchylenie nie są znaczne i nie naruszają ogólnych założeń wybranej podróży.

Ewentualne prawo do roszczeń z tytułu gwarancji pozostaje nienaruszone, o ile zmienione świadczenia nie posiadają wad.

FIT niezwłocznie poinformuje Państwa o zmianach lub odstępstwach od świadczenia. W tym przypadku, nawet nie będąc do tego prawnie zobowiązanym, FIT zaproponuje Państwu bezpłatną zmianę rezerwacji podróży lub bezpłatne odstąpienie od umowy.

4.2 Jeśli nastąpi podwyżka istniejących
w momencie zawarcia umowy opłat za transport, kosztów za konkretne świadczenia, np. opłaty portowe i lotniskowe, lub nastąpi zmiana kursów walutowych dotyczących podróży, FIT zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny gdy:
a) Podwyżka kosztów transportu dotyczy miejsca siedzącego, FIT może wymagać od Państwa dopłaty różnicy w cenie.
b) W innych przypadkach żądane przez przedsiębiorstwo transportowe dodatkowe koszty transportu za środek transportu zostaną podzielone przez ilość miejsc siedzących uzgodnionego środka transportu. 

FIT może wymagać od Państwa zapłaty w ten sposób wyliczonych kosztów dodatkowych za miejsce. Jeśli nastąpi podwyżka istniejących w momencie zawarcia umowy opłat portowych i lotniskowych w stosunku do FIT, cena podróży może zostać podwyższona o odpowiednią, proporcjonalną kwotę. W przypadku zmiany kursu walut po zawarciu umowy cena podróży może zostać podwyższona o kwotę wzrostu ceny dla FIT. Podwyżka jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy między terminem zawarcia umowy a uzgodnionym terminem wyjazdu upłyną więcej niż 4 miesiące, a okoliczności, które przyczyniły się do podwyżki, nie zaszły przed zawarciem umowy i nie mogły zostać przewidziane przez FIT w momencie zawierania umowy.

W przypadku późniejszej zmiany ceny podróży FIT ma obowiązek poinformować o tym Podróżującego. W przypadku podwyżki o więcej niż 5% lub w przypadku znacznej zmiany istotnej usługi podróżnej Klient ma prawo wycofać się z umowy, nie ponosząc żadnych kosztów, lub może wymagać udziału w innej przynajmniej równowartościowej podróży, jeśli FIT jest w stanie zaoferować taką podróż bez podwyższonej ceny w ramach swojej oferty. W takiej sytuacji powinni Państwo po oświadczeniu FIT o podwyżce lub zmianie usługi bezzwłocznie dochodzić tych praw. 

4.3 W przypadku grupowego wyjazdu z praktykowaniem jogi, FIT jest zobowiazane zapewnić nowego instruktora jogi, jeśli obecny z różnych przyczyn nie może prowadzić zajęć. Dotyczy to przede wszystkim powodów chorobowych.
 

5. Rezygnacja ze strony Klienta, zmiana rezerwacji

5.1 W każdym momencie mogą Państwo odstąpić od umowy. Złożenie rezygnacji odbywa się przez SpaDreams, względnie w biurze podróży, w którym dokonywana była rezerwacja. Zalecane jest złożenie rezygnacji w formie pisemnej. W przypadku odstąpienia od umowy o podróż / umowy o hotel lub gdy nie wezmą Państwo udziału w podróży, FIT może ubiegać się o rekompensatę za podjęte przygotowania i nakłady.

Wysokość odszkodowawczego roszczenia zryczałtowanego jest uzależniona od wybranych świadczeń. Dalsze dane dotyczące wysokości odszkodowawczego roszczenia zryczałtowanego mogą Państwo pozyskać z jednostkowych ofert. Jeśli nie podaliśmy odrębnych informacji w warunkach rezerwacji, nasze roszczenia o odszkodowanie są podzielone czasowo, z uwzględnieniem zaoszczędzonych nakładów i możliwego dalszego wykorzystania, tzn. zryczałtowane w stosunku procentowym do ceny z uwzględnieniem czasu rezygnacji przed planowanym rozpoczęciem podróży:

  • w przypadku rezygnacji do 30. dnia przed rozpoczęciem pobytu 25%
  • w przypadku rezygnacji do 22. dnia przed rozpoczęciem pobytu 35%
  • w przypadku rezygnacji do 15. dnia przed rozpoczęciem pobytu 50%
  • w przypadku rezygnacji do 8. dnia przed rozpoczęciem pobytu 65%
  • w przypadku rezygnacji do 4. dnia przed rozpoczęciem pobytu 75%
  • w przypadku rezygnacji do 2. dnia przed rozpoczęciem pobytu 85 %
  • w przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia pobytu lub niepodjęcia w nim uczestnictwa: 90%.

Podróżującemu przysługuje prawo udokumentowania FIT, że FIT nie poniosło żadnej szkody lub że szkoda ta jest znacznie niższa niż ryczałt, którego się domagamy. FIT zastrzega sobie prawo domagać się od wyżej wymienionego odstępowanego ryczałtu większego, konkretnego odszkodowania. W tym wypadku FIT jest zobowiązane do obliczenia i udokumentowania żądanego odszkodowania z uwzględnieniem zaoszczędzonych nakładów i ewentualnego, dalszego wykorzystania świadczeń podróżnych.

5.2. Po zawarciu umowy Klientowi nie przysługuje roszczenie o zmianę terminu, miejsca podróży, miejsce rozpoczęcia podróży, zakwaterowania lub rodzaju transportu. Jeżeli na życzenie Klienta po dokonaniu rezerwacji zostaną dokonane zmiany odnośnie terminu, miejsca podróży, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania lub rodzaju transportu, FIT ponosi z reguły takie same koszty, jak w wypadku rezygnacji Klienta. FIT nalicza z tego tytułu koszty w takiej wysokości, jak koszty rezygnacji, odpowiednio od momentu zmiany rezerwacji. W przypadku zmian mniejszej wagi, które wiążą się z niewielkimi kosztami, jak np. zmiana wyżywienia lub poszerzenie zakresu świadczeń, FIT może w pojedynczych przypadkach z zrezygnować z zapłaty i pobrać jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości równowartości 30 euro.

5.3 Do chwili rozpoczęcia podróży podróżny może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy. Jeśli osoba trzecia wstępuje na miejsce zgłoszonego uczestnika, FIT jest uprawnione do dodatkowych kosztów wynikających z tej zmiany, doliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości równowartości 30 euro. Udowodnienie, że koszty te były niższe leży w Państwa gestii.

5.4 Zgodnie z §312 g, ustępem 2 nr 9 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) nie ma zastosowania prawo odstąpienia od umowy.

6. Niewykorzystane świadczenia

W sytuacji niewykorzystania poszczególnych świadczeń na skutek wcześniejszego powrotu lub innych ważnych przyczyn nie przysługują Państwu prawo do roszczeń o zwrot kosztów podróży.

7. Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie przez organizatora

FIT może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem podróży lub po jej rozpoczęciu w następujących wypadkach: bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Podróżujący mimo naszego upomnienia zakłóca przeprowadzenie podróży lub jeśli zachowuje się w tak wysokim stopniu sprzecznie z umową, że natychmiastowe rozwiązanie umowy jest uzasadnione. W takim przypadku FIT zachowuje prawo do zatrzymania pobranej opłaty za wycieczkę. Od tej opłaty odliczone zostaną jednak koszty zaoszczędzonych nakładów i korzyści finansowych, wynikłych z innych niezrealizowania przez Klienta świadczeń.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników podróży wymienionej w opisie wycieczki FIT ma prawo odstąpienia od umowy najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki. O konkretnej wymaganej liczbie uczestników, jak również o terminie, do którego FIT przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zostaną Państwo poifnormowani w potwierdzeniu płatności.

Jeżeli w terminie wcześniejszym jest wiadome, że nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników, FIT może od razu skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia.

Jeżeli podróż nie odbędzie się z tego powodu, Klient otrzymuje zwrot kosztów wniesionych na poczet podróży.

8. Rozwiązanie umowy z powodu nadzwyczajnych okoliczności

Zgodnie z treścią przepisów prawnych niemieckiego prawa cywilnego rozwiązanie umowy następuje gdy: „§ 651j: (1) Jeżeli przeprowadzenie objętej umową podróży jest znacznie utrudnione lub zagrożone z powodu nadzwyczajnych okoliczności, zarówno FIT, jak i Podróżujący mają prawo do rozwiązania umowy zgodnie z przepisami. (2) Jeżeli umowa zostanie rozwiązana zgodnie z akapitem 1, zastosowanie mają przepisy § 651e ustęp 3 zdania 1 i 2, ustęp 4 zdanie 1 niemieckiego prawa cywilnego. Dodatkowe koszty transportu prywatnego strony ponoszą po połowie. Pozostałe koszty dodatkowe obciążają Podróżującego.

9. Odpowiedzialność organizatora wycieczki

9.1 Usługi obce

FIT nie bierze na siebie odpowiedzialności za wadliwe wykonanie świadczenia, straty fizyczne i materialne związane z usługami, które były oferowane jako usługi dodatkowe, wykonywane przez niezależnych od nas wykonawców (np. wycieczki, imprezy sportowe, wyjścia do teatru, wystawy, usługi transportowe pomiędzy miejscem wyjazdowym a docelowym), jeśli było to wyraźnie zaznaczone w opisie podróży jako usługi świadczone przez osoby trzecie oraz że świadczenia te nie są częścią usług oferowanych przez FIT.

FIT odpowiada jednak za

a) świadczenia, które zawierają transport z opisanego miejsca wyjazdu do opisanego miejsca docelowego podróży, transport w trakcie podróży i zakwaterowanie podczas podróży.

b) szkody, które poniósł Klient wynikają niedopatrzenia obowiązków organizacyjnych i informacyjnych FIT.

10. Gwarancja

10.1 Usunięcie wad i współpraca

Jeżeli podróż nie jest świadczona zgodnie z umową, mają Państwo prawo zażądać usunięcia wad. Wymaga to – nie zważając na nasz priorytet świadczenia usług – Państwa współpracy. Są więc Państwo zobowiązani, aby dołożyć wszelkich starań celem usunięcia wad, ewentualnie zminimalizowania lub uniknięcia szkód.

W szczególności są Państwo zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia swojej reklamacji. Biuro Obsługi Klienta SpaDreams.pl, przedstawiciel FIT na rynek polski, jest osiągalne pod numerem tel. +48 22 307 35 77, w godzinach między 9:00 a 17:00 (czasu środkowoeuropejskiego) od poniedziałku do piątku. Proszę podać swoje nazwisko, miejsce, nazwę hotelu oraz datę przyjazdu oraz podany na kuponie numer podróży.

Jeżeli zaniechają Państwo z własnej winy zgłoszenia wady, Państwa roszczenia do obniżenia ceny nie zostaną uwzględnione.

Roszczenia nie obowiązują również wówczas, kiedy zgłoszenie jest ewidentnie bezcelowe lub nieuzasadnione z innych powodów. 

W celu złożenia reklamacji prosimy o bezpośredni kontakt z nami! 

FIT ma prawo, zorganizować środek zaradczy w postaci świadczenia zastępczego o tej samej lub wyższej wartości. FIT może zrezygnować ze środka zaradczego, jeśli wymaga on nieproporcjonalnie dużych nakładów.

10.2 Wyznaczenie terminu rezygnacji

Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z umowy o podróż z powodu wad podróży opisanych w § 615 c niemieckiego kodeksu cywilnego zgodnie z § 615 e niemieckiego kodeksu cywilnego lub innego, uznanego przez FIT powodu, mają Państwo obowiązek zgłoszenia FIT żądania organizacji środka zaradczego. Powyższe nie obowiązuje tylko, gdy organizacja środka zaradczego jest niemożliwa, FIT odmówi takiego środka lub jeśli rezygnacja z umowy jest uzasadnione uznawanymi przez FIT szczególnymi okolicznościami.

10.3 Utrata bagażu i opóźnienie doręczenia bagażu

Zalecamy niezwłoczne zgłoszenie danemu towarzystwu lotniczemu szkody lub opóźnienia w dostarczeniu bagażu w przypadku podróży lotniczych na miejscu za pomocą zgłoszenia o szkodzie (P.I.R).

Przewoźnicy lotniczy odmawiają na ogół odszkodowań, jeśli nie zostało złożone zgłoszenie o szkodzie. Zgłoszenie w przypadku uszkodzenia bagażu powinno nastąpić w ciągu 7 dni, a w przypadku opóźnienia w przeciągu 21 dni po doręczeniu. Poza tym utratę, szkodę lub opóźnienie dostarczeniu bagażu można zgłosić niezwłocznie w miejscowym oddziale FIT. (patrz również 10.01)

11. Ograniczenie odpowiedzialności

11.1 Wynikające z umowy ograniczenie odpowiedzialności

Wynikająca z umowy odpowiedzialność za szkody, które nie są szkodami cielesnymi, jest ograniczona do trzykrotnej ceny podróży, poza przypadkami, gdy:

1. szkoda poniesiona przez Podróżu-jącego jest wynikiem naszego umyślnego bądź rażącego zaniedbania,

2. FIT jest odpowiedzialne za szkody Podróżującego wynikłe z przewinień jednego ze świadczeniodawców.

11.2 Deliktowe ograniczenie odpowie-dzialności

Za wszystkie roszczenia o odszkodowanie wobec FIT wynikające z niedozwolonego działania, które nie powstały umyślnie bądź na skutek rażącego zaniedbania, FIT odpowiada kwotą w wysokości do równowartości trzykrotnej wartości rezerwacji za szkody materialne. Kwoty z tytułu odpowiedzialności obowiązują na Podróżującego i podróż. Ewentualnie dodatkowe roszczenia dotyczące bagażu w ramach Konwencji montrealskiej pozostają nienaruszone przez to ograniczenie.

12. Wykluczenie roszczeń i przedawnienie

12.1 Roszczenia z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia podróży wobec FIT należy zgłosić w ciągu jednego miesiąca. Po upływie tego okresu mogą Państwo zgłosić roszczenia, jedynie jeżeli bez własnej winy nie mogli Państwo dotrzymać tego terminu. Nie dotyczy to jednak terminu na zgłoszenie uszkodzenia bagażu lub jego utraty, opóźnienia w dostarczeniu bagażu lub jego utraty związanej z przelotami zgodnie z pkt. 10.

Termin zgłoszenia w przypadku uszkodzenia bagażu wynosi 7 dni, a w przypadku jego opóźnienia 21 dni od doręczenia. W Państwa interesie leży wystąpienie z roszczeniem w formie pisemnej.

12.2 Zgodnie z §§ 651c do f niemieckiego kodeksu cywilnego roszczenia z tytułu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia, umyślnego lub rażącego niedopełnienia zobowiązań ze strony FIT, jego prawnego przedstawiciela lub osób przez niego zobowiązanych, przedawniają się po upływie dwóch lat. Ma to również zastosowanie w przypadku roszczeń do wynagrodzenia pozostałych strat, które powstały na skutek umyślnego bądź rażącego niedopełnienia zobowiązań przez organizatora wycieczki, prawnego przedstawiciela lub osoby zobowiązane do wykonania świadczenia przez FIT.

12.3 Wszystkie pozostałe roszczenia zgodnie z §§ 651c do f niemieckiego kodeksu cywilnego ulegają przedawnieniu po roku.

12.4 Przedawnienie, o którym mowa w  punktach 12.1 i 12.2 rozpoczyna się w dniu przewidzianego w umowie zakończenia podróży.

12.5 Jeżeli między Podróżującym a FIT toczą się rozmowy o roszczenia lub o okoliczności motywujące roszczenie, przedawnienie jest  wstrzymane do czasu, aż Państwo lub FIT zrezygnują z dalszych negocjacji. Przedawnienie następuje najwcześniej po trzech miesiącach od zakończenia wstrzymywania.

13. Obowiązki klienta

Ograniczenia fizyczne, takie jak trudności w poruszaniu się, konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, infekcje, choroby zakaźne, problemy ze wzrokiem bądź inne ograniczenia, które mogą powodować trudności w transporcie bądź zakwaterowaniu, muszą być zostać zgłoszone w momencie dokonywania rezerwacji. 

W zależności od odwiedzanego kraju mogą występować różnice w traktowaniu poszczególnych schorzeń lub ograniczeń.

Tylko w przypadku przekazania prawidłowych informacji FIT może zagwarantować, że wszystkie dodatkowe usługi zostaną uwzględnione. Zaniechanie przekazania informacji może spowodować nieotrzymanie wykupionych usług. 

14. Przepisy dotyczące paszportów, wiz i ochrony zdrowia

14.1 FIT jest odpowiedzialne za poinformowanie obywateli krajów Wspólnot Europejskich, w których oferowana jest podróż, o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych przed zawarciem umowy, jak równieżo ewentualnych zmianach tych przepisów przed rozpoczęciem podróży. Obywatelom innych państw informacji udziela właściwy dla nich konsulat. Ponadto zakłada się, że nie zachodzą żadne szczególne okoliczności Klienta lub jego ewentualnych współtowarzyszy (np. podwójne obywatelstwo, brak przynależności państwowej).

14.2. Klient jest odpowiedzialny za przygotowanie i zabranie ze sobą koniecznych dokumentów podróżnych, względnie odbycia wymaganych szczepień, jak również zastosowania się do przepisów celnych i dewizowych. Straty, które mogą wyniknąć z nieprzestrzegania niniejszych przepisów, np. zapłacenie kosztów powrotu, ponosi Klient. Powyższe nie obowiązuje tylko w przypadku, gdy wina za niewłaściwe lub błędne informacje leży po stronie FIT.

14.3. FIT nie podnosi odpowiedzialności za wydanie i przesłanie w porę wizy z odpowiedniej placówki dyplomatycznej, jeżeli Klient zlecił FIT organizację wizy, chyba, że opóźnienie to powstało z winy FIT.

15. Obowiązek informowania o tożsamości przedsiębiorstwa lotniczego wykonującego lot (tzw. „Black list”)

Rozporządzenie Unii Europejskiej odnośnie pouczania pasażerów o tożsamości poszczególnych przewoźników lotniczych nakłada na FIT obowiązek poinformowania pasażerów podczas rezerwacji o tożsamości przewoźnika, jak również o usługach przelotu świadczonych w ramach dokonanej rezerwacji. Jeżeli w chwili dokonywania rezerwacji przewoźnik nie jest jeszcze ustalony, FIT jest zobowiązane do wymienienia przewoźnika, względnie przewoźników, który będzie świadczył usługę przelotu. Gdy przewoźnik, który będzie świadczył usługę przelotu będzie znany, FIT niezwłocznie o tym poinformuje Państwa. W przypadku zmiany ww. przewoźnika natychmiast otrzymają Państwo od FIT informację o tym. Tak zwana „Black List“ jest dostępna m.in. następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/doc/list_pl.pdf

16. Wybór prawa/sąd właściwy

16.1 W stosunkach prawnych i określonych umową między Klientem a Fit Reisen GmbH ma zastosowanie wyłącznie prawo niemieckie. Jeżeli podstawą w pozwie Klienta za granicą przeciwko FIT odnośnie odpowiedzialności FIT jest inne prawo niż niemieckie, to we wszelkich następstwach prawnych, w szczególności tych dotyczących rodzaju, zakresu i wysokości roszczeń ma zastosowanie prawo niemieckie.

16.2 Klient może złożyć pozew przeciwko FIT wyłącznie w sądzie właściwym dla jego siedziby.

16.3 W przypadku wniesienie powództwa przez FIT przeciw Klientowi sądem właściwym jest sąd odpowiadający siedzibie Klienta. W przypadku powództwa wnoszonego przeciwko Klientowi względnie stronom umowy stanowiącym firmy handlowe, osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, bądź osoby, których adres zamieszkania lub stałego pobytu mieści się zagranicą lub nie jest znany w chwili wniesienia powództwa, właściwość miejscową posiada sąd właściwy dla siedziby organizatora.

16.4 Poprzednie przepisy nie obowiązują:

a) jeżeli zapisy obowiązujące w ramach międzynarodowych porozumień mających zastosowanie w umowach zawieranych pomiędzy Klientem a organizatorem pobytu, są korzystniejsze dla Klienta lub

b) gdy mające zastosowanie dla umów, niezbywalne prawa obowiązujące w kraju członkowskim UE Klienta, są dla niego korzystniejsze niż poniższe zapisy lub postanowienia prawa niemieckiego.

17. Postanowienia końcowe

a) Postanowienia niniejszej umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

b) Wszelkie dane osobowe udostępniane spółce FIT w celu realizacji podróży są chronione przed bezprawnym użyciem, zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych.

18. Ubezpieczenie

Ceny podane w katalogu nie zawierają ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z podróży (RRV) ani dodatkowego ubezpieczenia kosztów. W razie odwołania podróży przed podróżą, obowiązują opłaty za anulowanie. Jeśli podróż zostanie przerwana, mogą pojawić się dodatkowe inne koszty. Dlatego zaleca się zawarcie ubezpieczenia na wypadek odwołania podróży.

19. Obowiązek informowania

Zgodnie z § 36 Ustawy o rozliczaniu sporów konsumenckich (VSBG)
Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Firma FIT Reisen (SpaDreams) nie uczestniczy w postępowaniu rozstrzygającym spory przed arbitrażową radą konsumentów i nie jest do tego prawnie zobowiązana.

20. Ochrona danych osobowych

Informacje odnośnie ochrony danych osobowych, można uzyskać na stronie www.spadreams.pl/footer/ochrona-danych-osobowych/.

Organizator wycieczek:

SpaDreams
FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH

Ferdinand-Happ-Str. 28
60314 Frankfurt

Telefon +48 22 307 35 77
E-Mail: info@spadreams.pl
Internet: www.fitreisen.de i www.spadreams.pl

Zarząd:
Dr Nils Asmussen
Jan Seifried
Claudia Wagner

Rejestr handlowy:
Frankfurt/Main HRB 14905

Oddane do druku: maj 2018 r.