Warunki podróży

Warunki podróży Spadreams regulują stosunek prawny, podczas rezerwacji wycieczek zorganizowanych i indywidualnych usług turystycznych, pomiędzy Państwem a Fit Reisen, właścicielem serwisu Spadreams.pl. Uzupełniają one przepisy §§ 651a - y BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) oraz art. 250 i 252 EGBGB (ustawy wprowadzającej do niemieckiego kodeksu cywilnego) i konkretyzują je. Nawet jeśli rezerwujesz tylko pojedyncze usługi turystyczne (np. zakwaterowanie w hotelu), (wynajem samochodu) i nie są one częścią podróży zorganizowanej, Fit Reisen dobrowolnie udziela Państwu ochrony wynikającej z ustawy o podróżach zorganizowanych - z wyjątkiem zaświadczenia o ubezpieczeniu ceny podróży. Proszę również zapoznać się z treścią strony "Informacje dotyczące podróży".

1. Zawarcie umowy zakupu podróży

1.1 Wraz z Państwa zgłoszeniem (telefonicznym, poprzez e-mail lub stronę internetową) dają nam Państwo możliwość zawarcia wiążącej umowy zakupu podróży. Drogą elektroniczną SpaDreams niezwłocznie potwierdza otrzymanie rezerwacji. To potwierdzenie odbioru nie stanowi jeszcze potwierdzenia przyjęcia zlecenia rezerwacji. W, lub na trwałym nośniku danych, chyba że przysługuje Ci prawo do potwierdzenia rezerwacji w formie papierowej zgodnie z art. 250 § 6 ust. 1 zd. 2 EGBGB.

1.2 Zgłoszenie jest dokonywane przez Ciebie także dla wszystkich uczestników wymienionych w zgłoszeniu, o ile przyjęli oni to zobowiązanie przez wyraźne i odrębne oświadczenie. Jeśli treść naszego potwierdzenia różni się od treści zgłoszenia, powstaje nowa oferta, z którą jesteśmy związani przez okres 10 dni. Umowa zostanie zawarta na podstawie tej nowej oferty, jeśli w okresie związaniapotwierdzisz nam jej przyjęcie przez potwierdzenie, przedpłatę lub płatność końcową.

2. Opłata

2.1 W przypadku rezerwacji wycieczki zorganizowanej, wraz z potwierdzeniem rezerwacji/fakturą otrzymają Państwo dowód ubezpieczenia od niewypłacalności (certyfikat bezpieczeństwa) dla wszystkich płatności, które mają być dokonane przezPaństwa za zarezerwowaną wycieczkę zorganizowaną. Tylko w przypadku rezerwacji indywidualnej usługi nie otrzymają Państwo certyfikatu bezpieczeństwa.

2.2 Wraz z otrzymaniem pisemnego potwierdzenia podróży są Państwo zobowiązani do wpłaty zaliczki w wysokości 20% ceny podróży. Pozostała część kosztów podróży jest do zapłacenia najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem podróży. Pełne koszty ubezpieczenia podróży muszą być uiszczone wraz z zaliczką. Wysłanie do Państwa dokumentów podróży następuje po wpłynięciu całkowitej opłaty. W przypadku rezerwacji na krótko przed rozpoczęciem podróży rezerwujemy sobie prawo do akceptacji wyłącznie płatności kartą kredytową lub obciążenia Państwa konta bankowego.

2.3 Jeżeli udzielą Państwo pisemnego zezwolenia na obciążenie konta bankowego, opłaty z Państwa konta zostaną pobrane w powyżej opisanych terminach. Jeżeli dokonanie opłaty poprzez obciążenie Państwa konta bankowego nie będzie możliwe, SpaDreams jest uprawnione do podwyższenia powstałych kosztów dodatkowych o równowartość 10 euro (koszty obciążenia zwrotnego).

2.4 SpaDreams nie pobiera opłat za transakcje w euro dokonane popularnymi metodami płatności (przelew, polecenie zapłaty SEPA, MasterCard, Visa etc.). W przypadku płatności w innej walucie niż euro lub użycia mniej popularnych metod płatności takich jak na przykład American Express może być naliczona opłata manipulacyjna, o której wysokości zostaną Państwo oczywiście poinformowani.

2.5 W przypadku gdy płatności nie są uiszczone w określonych terminach, pomimo gotowości i możliwości dostarczenia przez SpaDreams usług zakupionych na podstawie umowy, wypełnienia obowiązków prawnych odnośnie do przekazywania informacji i braku prawnego lub zawartego w umowie prawa do wstrzymania przez klienta, SpaDreams po wysłaniu upomnienia z terminem płatności, ma prawo do odstąpienia od umowy podróży i obciążenia Państwa kosztami odwołania rezerwacji zgodnie z p. 5.1.

3. Świadczenia zawarte w umowie i ceny

3.1 Zakres świadczeń objętych umową wynika z opisu podróży i świadczeń SpaDreams i z wynikających z tego opisu danych na potwierdzeniu podróży. Jeżeli nie jest wyraźnie wskazane inaczej, ceny podane są od osoby w euro. Ustalenia dodatkowe, które zmieniają zakres świadczeń zawartych w umowie, wymagają wyraźnego potwierdzenia przez SpaDreams. Pośrednicy podróży (np. biura podróży) i świadczeniodawcy (np. hotele) nie są uprawnieni do zawierania porozumień ani potwierdzenia jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań.

3.2 Prospekty miejsc i hoteli, które nie zostały wydane przez SpaDreams nie są wiążące dla SpaDreams ani dla naszego obowiązku dostarczenia świadczeń, pod warunkiem, że nie są włączone jako przedmiot opisu świadczeń na podstawie bezsprzecznego porozumienia pomiędzy Państwem i SpaDreams.

3.3 Przed rozpoczęciem podróży proszę zasięgnąć informacji na temat dozwolonej ilości i wagi bagażu objętego ceną zarezerwowanego przez Państwa lotu. Jeżeli zarezerwowana przez Państwa ilość bagażu nie jest wystarczająca, mogą Państwo za opłatą zarezerwować dodatkowy bagaż najpóźniej na 1 dzień przed odlotem.

4. Zmiany świadczeń po zawarciu umowy

4.1 Zmiany w zawartej umowie przed rozpoczęciem podróży np. zmiany godzin lotu czy zmiany przebiegu programu, które okazują się konieczne i nie są wynikiem działania w złej wierze, są dozwolone jeśli zmiana lub odchylenie nie są znaczne i nie naruszają ogólnych założeń zarezerwowanej podróży. Niezwłocznie po zapoznaniu się z powodami zmian SpaDreams poinformuje Państwa o zmianach i odchyleniach w sposób zrozumiały i wyraźny za pomocą trwałego nośnika informacji (np. e-mail).

4.2 W przypadku istotnych zmian ogólnych założeń podróży lub odchylenia od szczególnych wymagań klienta, które są przedmiotem umowy, w terminie podanym w powiadomieniu informującym o zmianach mają Państwo prawo do: zaakceptowania zmian, darmowej rezygnacji z podróży lub żądania innej podróży w zamian, jeśli SpaDreams takową oferuje. Jeśli nie nie zareagują Państwo w określonym terminie lub wcale, zmiany zostaną uznane za zaakceptowane.

4.3 W przypadku wyjazdów grupowych SpaDreams ma prawo wyznaczyć zastępstwo, jeśli nauczyciel jogi/prowadzący seminarium wymieniony w potwierdzeniu podróży nie będzie mógł w nim uczestniczyć. Dotyczy to w szczególności nieobecności z powodu choroby. Ewentualne roszczenia gwarancyjne pozostają nienaruszone w zakresie, w jakim zmienione służby są wadliwe.

5. Rezygnacja ze strony klienta

5.1 W każdym momencie mogą Państwo odstąpić od umowy. Złożenie rezygnacji odbywa się przez nas lub biuro podróży, które zarezerwowało podróż. Deklarowane wycofanie musi być złożone w formie pisemnej. Brak udziału w podróży jest ogólnie traktowany jak odstąpienie od podróży. Jeśli odstąpią Państwo od umowy podróży/pobytu w hotelu lub nie podejmą Państwo podróży, SpaDreams traci prawo do żądania ceny podróży. Zamiast tego SpaDreams może ubiegać się o adekwatną rekompensatę za podjęte przygotowania i nakłady, jeżeli rezygnacja nie jest zainicjowana przez SpaDreams lub spowodowana przez wyjątkowe okoliczności w miejscu podróży/pobytu, lub w bezpośrednim sąsiedztwie, które wpłynęłyby w znacząco negatywny sposób na przebieg podróży/pobytu lub transport osób. Takie okoliczności są uznawane za nieuniknione i wyjątkowe, jeśli są one poza kontrolą SpaDreams i ich skutki są nieuniknione, kiedy zachowane są zasadne środki ostrożności.

Jeżeli klient wycofuje się z podróży przed jej rozpoczęciem (odwołanie), SpaDreams ma prawo do wyboru pomiędzy specjalnie ustalonym odpowiednim odszkodowaniem (§ 651h ust. 2 BGB) a następującym ryczałtowym odszkodowaniem. Jeżeli Fit Reisen wybierze zryczałtowane odszkodowanie, do rozliczenia stosuje się następującą skalę anulowania w zależności od czasu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Pakiety z własnym dojazdem

• Do 30. dnia przed początkiem pobytu 25%

• Do 22. dnia przed początkiem pobytu 30%

• Do 15. dnia przed początkiem pobytu 45%

• Do 8. dnia przed początkiem pobytu 60%

• Do 4. dnia przed początkiem pobytu 70%

• Do 2. dnia przed początkiem pobytu 85%

• Od 1. dnia pobytu lub w przypadku niepodjęcia uczestnictwa 90%

Pakiety z lotem/ Rezerwacje obejmujące wyłącznie lot(y)

• Do 50. dnia przed początkiem podróży 30%

• Do 22. dnia przed początkiem podróży 40%

• Do 15. dnia przed początkiem podróży 55%

• Do 8. dnia przed początkiem podróży 70%

• Do 4. dnia przed początkiem podróży 80%

• Do 2. dnia przed początkiem podróży 90%

• Od 1. dnia podróży lub w przypadku niepodjęcia uczestnictwa 95%

Indywidualne usługi turystyczne

• Do 30. dnia przed początkiem podróży 25%

• Do 22. dnia przed początkiem podróży 30%

• Do 15. dnia przed początkiem podróży 45%

• Do 8. dnia przed początkiem podróży 60%

• Do 4. dnia przed początkiem podróży 70%

• Do 2. dnia przed początkiem podróży 85%

• Od 1. dnia podróży lub w przypadku niepodjęcia uczestnictwa 90%

Polecamy wykupienie ubezpieczenia od rezygnacji z podróży/pobytu, które pokrywa koszty rezygnacji.

5.2 Państwa prawo ustawowe, przy podróży zorganizowanej, do zastąpienia podróżnego inną osobą, która podejmie się podróży z wszystkimi prawami i obowiązkami w umowie dotyczącej podróży zorganizowanych, pozostaje nienaruszone przez powyższe warunki. Wniosek o taką zamianę jest jednak uwzględniony w każdym przypadku, jeśli zostanie dostarczony na trwałym nośniku danych (np. e-mail) co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem podróży. SpaDreams może odmówić udziału osobie trzeciej, jeżeli nie wypełni ona warunków podróży określonych umową. Wyznaczenie osoby na zastępstwo wiąże się z kosztami dodatkowymi. Oprócz tych kosztów naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30 euro od każdego z uczestników podróży. W przypadku przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy początkowo zgłoszony rezerwujący, jak również osoba zastępująca, wspólnie ponoszą odpowiedzialność za opłacenie podróży i dodatkowe koszty powstałe w wyniku zastępstwa przez osobę trzecią.

5.3 Jeśli w przypadku ofert specjalnych i świadczeń specjalnych wyszczególnione są inne koszty odwołania rezerwacji i inne warunki rezerwacji, to są one nadrzędne.

5.4 W każdym przypadku mają Państwo prawo do udowodnienia, że należna odpowiednia rekompensata jest znacząco niższa niż kwota rekompensaty zryczałtowanej.

5.5 Jeżeli w wyniku odwołania od rekompensaty za rezygnację z podróży SpaDreams będzie zobowiązane do zwrotu kwoty odpowiadającej cenie podróży, to zrobimy to niezwłocznie, w ciągu 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia rezygnacji.

6. Zmiana rezerwacji/koszty dodatkowe

6.1 Klientowi nie przysługuje roszczenie o zmianę terminu, celu podróży, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania ani rodzaju transportu. Jeżeli na życzenie klienta zostaną dokonane zmiany, SpaDreams nalicza opłaty w ten sam sposób jak opisane w punkcie 6. W przypadku ograniczonych zmian, które mają wpływ na ograniczone koszty np. zmiana wyżywienia czy poszerzenie zakresu świadczeń SpaDreams może w wyjątkowych przypadkach zrezygnować z całkowitej opłaty za odwołanie podróży/pobytu i naliczyć tylko opłatę w wysokości 30 euro.

6.2 W przypadku dodatkowych kosztów powstałych podczas przygotowywania lub trwania podróży w wyniku okoliczności spowodowanych przez klienta bez udziału SpaDreams (np. uzyskanie wizy), SpaDreams może domagać się pokrycia kosztów powstałych przez klienta. Tego typu koszty obejmują np. dodatkowe koszty zmiany biletu ze względu na brakujące lub nieprawidłowo podane dane osobowe klienta.

7. Niewykorzystane świadczenia

W przypadku niewykorzystania poszczególnych świadczeń na skutek wcześniejszego powrotu lub innych istotnych powodów nie przysługuje Państwo prawo do roszczeń o częściowy zwrot ceny podróży, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązujące prawo stanowi, że dane powody uprawniają do darmowej rezygnacji lub wcześniejszego zakończenia pobytu. SpaDreams podejmie jednak starania, aby w takim przypadku uzyskać zwrot kosztów usług niewykorzystanych od usługodawców.

8. Odpowiedzialność SpaDreams

8.1 SpaDreams może odstąpić od umowy podróży bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli podróżujący pomimo naszego upomnienia ciągle zakłóca, przeprowadzenie podroży, lub zachowuje się wbrew umowie w tak rażącym stopniu, że natychmiastowe wypowiedzenie umowy jest nieuniknione. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy zachowanie klienta niezgodne z umową wynika z niedotrzymania obowiązku przekazywania informacji przez SpaDreams.

8.2 W przypadku rozwiązania przez nas umowy, SpaDreams zachowuje prawo do zatrzymania opłaty pobranej za podróż; SpaDreams jest jednak zobowiązane do odliczenia kwoty zaoszczędzonych nakładów, jak również korzyści finansowych wynikających ze świadczeń niewykorzystanych przez klienta, z włączeniem kwot pieniężnych otrzymanych z powrotem przez SpaDreams od świadczeniodawców.

8.3 SpaDreams może odstąpić od umowy do najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem podróży w przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników podróży, jeśli SpaDreams określi przed zawarciem umowy minimalną liczbę uczestników, jak również termin, do którego muszą się oni zgłosić przed dniem rozpoczęcia podróży określonym w umowie i jeżeli minimalna liczba uczestników i termin zgłoszenia są podane na potwierdzeniu podróży. Jeżeli z tego powodu podróż nie odbędzie się, SpaDreams w każdym wypadku, niezwłocznie, w ciągu 14 od wystawienia powiadomienia o odstąpieniu od umowy zwróci Państwu opłatę za podróż.

9. Obowiązki współdziałania klienta

9.1 Jeżeli podróż nie przebiega zgodnie z umową, mogą Państwo ubiegać się o wsparcie w określonym terminie. Wymaga to - bez względu na nasze obowiązki względem świadczonych usług - Państwa współpracy. Są więc Państwo zobowiązani, aby dołożyć wszelkich starań celem rozwiązania problemów, ewentualnie zminimalizowania lub całkowitego zapobiegnięcia szkodom. Są Państwo zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia do nas problemów/wad/reklamacji. Ze SpaDreams można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 22 153 07 55 w godz. 9:00-17:00 i przez e-mail: info@spadreams.pl. Nasze dane kontaktowe i godziny pracy są również wyszczególnione w dokumentach podróży. Jeżeli w wyniku zaniechania zgłoszenia problemów/wad/reklamacji z Państwa winy, nie jesteśmy w stanie udzielić wsparcia, to nie przysługuje Państwu prawo do roszczeń o obniżenie ceny ani zadośćuczynienie szkód wynikające z § 651 z niemieckiego kodeksu BGB.

9.2 SpaDreams może odmówić organizacji środków zaradczych, jeśli wymagałoby to nieproporcjonalnie dużych nakładów lub byłoby niemożliwe. Jeśli organizacja środków zaradczych byłaby możliwa, lecz nie zostałaby podjęta przez SpaDreams, mogą Państwo zająć się tym bez naszego udziału i domagać się rekompensaty za poniesione koszty.

9.3 Jeśli chcą Państwo zrezygnować z umowy podróży z powodu defektów w czasie podróży/pobytu, są Państwo zobowiązani do udzielenia SpaDreams stosownej ilości czasu (terminu) przed rezygnacją. Ten warunek nie musi być spełniony wyłącznie w przypadku, gdy udzielenie wsparcia jest niemożliwe lub odmówione przez SpaDreams bądź kiedy natychmiastowe zerwanie umowy zostanie uzgodnione z powodu wyjątkowych okoliczności uznanych przez SpaDreams.

9.4 Przedstawiciele w miejscu podróży ani świadczeniodawcy nie są uprawnieni do tego, aby potwierdzić obniżkę ceny podróży/pobytu lub rekompensatę szkód, która miałaby być udzielona przed SpaDreams. To Państwo są uprawnieni do tego, aby uzgodnić rezygnację umowy bezpośrednio z SpaDreams.

9.5 W przypadku zaginięcia lub opóźnienia doręczenia bagażu zalecamy niezwłoczne zwrócenie się do danego przewoźnika lotniczego poprzez zgłoszenie Property Irregularity Report (PIR). Przewoźnicy lotniczy zwykle odmawiają odszkodowań, jeśli nie zostało złożone takie zgłoszenie. Zgłoszenie w przypadku uszkodzenia bagażu powinno wpłynąć w ciągu 7 dni, a w przypadku opóźnienia - w przeciągu 21 dni od doręczenia. Ponadto utratę, uszkodzenia bagażu lub pomyłki tym związane można zgłosić przedstawicielom na miejscu, lub SpaDreams. (spójrz p. 10.1)

9.6 Ograniczenia fizyczne wynikające z problemów zdrowotych lub niepełnosprawności (np. ograniczenia w poruszaniu się, potrzeba używania wózka inwalidzkiego), chorób (w szczególności chorób zakaźnych), przeciwwskazania do wzięcia udziału w kuracji lub inne ograniczenia, które mogą mieć znaczenie dla transportu, zakwaterowania lub przeprowadzenia zabiegów/kuracji na miejscu, muszą być zgłoszone SpaDreams przed sfinalizowaniem rezerwacji. Przy ocenie wpływu opisanych ograniczeń na przebieg pobytu, decydujące są lokalne i kulturowe uwarunkowania w kraju, który jest celem podróży. Wyłącznie w przypadku gdy wypełnią Państwo obowiązek poinformowania nas o ograniczeniach, możemy zapewnić, że pobyt/podróż odbędzie się bez komplikacji lub zakłóceń.

9.7 Mają Państwo obowiązek poinformowania SpaDreams, w przypadku gdy nie otrzymają Państwo niezbędnych dokumentów podróży od SpaDreams w wyznaczonym terminie.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Nasza odpowiedzialność umowna za szkody, które nie są obrażeniami ciała i nie zostały spowodowane z winy umyślnej, jest ograniczona do trzykrotności ceny podróży. Ewentualne roszczenia wynikające z umów międzynarodowych pozostają nienaruszone.

10.2 SpaDreams nie odpowiada za zakłócenia w świadczeniach, straty osobiste i materialne, które powstały wyniku udziału w zajęciach/usługach, które nie są częścią pakietu podróży (np. wycieczki), jeśli takie świadczenia w opisie podróży i w potwierdzeniu podróży są wyszczególnione przez partnera umowy jako dodatkowe, niebędące częścią podróży i w sposób oczywisty i zrozumiały dla klienta są wybierane osobno niezależnie od pakietu podróży oferowanego przez organizatora podróży. §§ 651b, 651c, 651w i 651y niemieckiego kodeksu BGB pozostają w ten sposób nienaruszone. SpaDreams bierze jednak odpowiedzialność, jeśli tylko powodem szkód podróżnych jest porada, wyjaśnienia lub obowiązki SpaDreams wynikające z organizacji podróży.

11. Okres przedawnienia dla rezerwacji indywidualnych usług turystycznych

Roszczenia odszkodowawcze wobec SpaDreams ulegają przedawnieniu w przypadku rezerwacji poszczególnych usług turystycznych zgodnie z normalnym ustawowym terminem przedawnienia zgodnie z §§ 195, 199 BGB. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec klienta z tytułu zmiany lub pogorszenia stanu wynajętych przedmiotów (np. wynajętego samochodu, apartamentu wakacyjnego) przedawniają się po sześciu miesiącach w przypadku rezerwacji indywidualnych usług turystycznych. Okres ten rozpoczyna się od dnia, w którym zgodnie z umową podróż powinna się zakończyć.

12. Przepisy dotyczące paszportów, wiz i ochrony zdrowia

12.1 SpaDreams udzieli tym podróżnym, którzy zarezerwowali podróż pakietową, informacji o ogólnych formalnościach i zasadach związanych z paszportami, wizami i zdrowiem w kraju, który jest celem podróży, w tym przybliżone terminy na uzyskanie wymaganych wiz przed zawarciem umowy oraz wszelkie zmiany, które mogą nastąpić przed wyjazdem. W przypadku dodatkowych uwag uznajemy, że posiadają państwo obywatelstwo podanego kraju zamieszkania, w każdym innym przypadku przy innym obywatelstwie lub innych niecodziennych okolicznościach (np. podwójne obywatelstwo), prosimy o dodatkową informację.

12.2 Mają Państwo obowiązek przygotować i zabrać ze sobą niezbędne dokumenty podróżne, ewentualnie odbyć wymagane szczepienia, jak również przestrzegać odpowiednich przepisów celnych i dewizowych. Negatywne skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów związanych z powyżej opisanymi aspektami np. konieczność pokrycia kosztów powrotu ponosi klient. Powyższe nie obowiązuje jedynie w przypadku, gdy wina za niepełne lub błędne informacje leży po stronie SpaDreams. Spadreams nie ponosi odpowiedzialności za terminowe wydanie i otrzymanie niezbędnych wiz przez odpowiednie przedstawicielstwo dyplomatyczne, jeżeli Państwo/podróżni zlecili Spadreams wykonanie zamówienia, chyba że Spadreams naruszyło swoje własne zobowiązania.

13. Przewoźnicy lotniczy zaangażowani w podróż

Rozporządzenie Unii Europejskiej odnośnie informowania pasażerów o tożsamości poszczególnych przewoźników lotniczych nakłada na SpaDreams obowiązek poinformowania pasażerów podczas rezerwacji o tożsamości przewoźnika, jak również o usługach przelotu świadczonych w ramach dokonanej rezerwacji. Jeżeli w momencie rezerwacji przewoźnik nie jest jeszcze ustalony, SpaDreams jest zobowiązane do podania nazwy prawdopodobnego przewoźnika. Kiedy przewoźnik będzie już znany, SpaDreams niezwłocznie Państwa o tym poinformuje. W przypadku zmiany przewoźnika, SpaDreams również Państwa o tym poinformuje. Lista przewoźników, którzy nie są dopuszczeni przez UE (tzw. "Black List") jest dostępna między innymi na stronie:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2215&from=EN

14. Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe, które dostarczają Państwo celem sfinalizowania rezerwacji są chronione przed nadużyciami zgodnie z zasadami określonymi przez niemiecką federalną ustawę o ochronie danych. Informacje odnośnie ochrony danych osobowych można uzyskać na stronie https://www.spadreams.pl/serwis/polityka-prywatnosci/

15. Postanowienia końcowe

15.1 W regulacji stosunków pomiędzy klientem a FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, wlaścicielem serwisu SpaDreams.pl wynikających z prawa i z umowy zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie. Jeżeli podstawą w pozwie Klienta za granicą przeciwko SpaDreams odnośnie do odpowiedzialności SpaDreams jest inne prawo niż niemieckie, to we wszelkich następstwach prawnych, w szczególności tych dotyczących rodzaju, zakresu i wysokości roszczeń ma zastosowanie prawo niemieckie.

15.2 W przypadku wszelkich sporów prawnych pomiędzy klientem a organizatorem podróży, sądem właściwym jest sąd we Frankfurcie. Dotyczy to również dochodzenia roszczeń w drodze postępowania upominawczego przy wezwaniu do zapłaty.

15.3 Powyższe przepisy nie obowiązują: a), jeżeli zapisy obowiązujące w ramach międzynarodowych porozumień mających zastosowanie w umowach zawieranych pomiędzy Klientem a organizatorem pobytu, są korzystniejsze dla Klienta lub b), gdy mające zastosowanie dla umów, niezbywalne prawa obowiązujące w kraju członkowskim UE Klienta, są dla niego korzystniejsze niż poniższe zapisy lub postanowienia prawa niemieckiego.

15.4

W odniesieniu do ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich, FITReisen , właściciel serwisu SpaDreams.pl informuje, że nie bierze udziału w dobrowolnym rozstrzygnięciu sporów konsumenckich. Jeżeli rozstrzyganie sporów konsumenckich stanie się obowiązkowe po wydrukowaniu Warunków Podróży SpaDreams, to organizator podróży poinformuje o tym klienta w odpowiedniej formie. SpaDreams odwołuje się do europejskiej internetowej platformy rozwiązywania sporów ec.europa.eu/consumers/odr dla wszystkich umów zawieranych w drogą elektroniczną.

15.5 Uzupełniająco obowiązują postanowienia prawne odnoszące się do podróży organizowanych przez SpaDreams, w szczególności §§ 651a ff. niemieckiego kodeksu BGB, jeżeli prawo niemieckie ma zastosowanie dla umowy. Szczegóły prospektów podróży odnoszą się do stanu faktycznego w momencie oddania do druku, pomimo dołożenia wszelkich starań mogą się również pojawić błędy. Jednostronne zmiany ze strony SpaDream są więc możliwe, jeżeli tylko umowa pomiędzy klientem i SpaDreams nie została jeszcze zawarta. Częściowe lub całościowe przedrukowanie, lub przejęcie treści, w szególności materiałów graficznych i zdjęć wymaga wyraźnego, pisemnego pozwolenia od SpaDreams. W tym przypadku mogą zostać naruszone również prawa osób trzecich.

15.6 Jeżeli poszczególne postanowienia nie mają zastosowania, nie oznacza to, że w rezultacie cała umowa podróży nie ma zastosowania.

15.7 Oczywiste błędy drukarskie i rachunkowe uprawniają organizatora do zakwestionowania umowy podróży. Wszystkie informacje są aktualne na czerwiec 2022 r.

Organizator:

FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbHFerdinand-Happ-Str. 28 / D-60314 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 40 58 85-0 / Fax: +49 (0) 69 40 58 85-903

E-Mail: info@fitreisen.de / Internet: www.fitreisen.de

Dyrektorzy zarządzający: Claudia Wagner, Dr. Nils Asmussen, Jan Seifried

Wpis do rejestru handlowego: Frankfurt/Main HRB 14905

Oddane do druku: Czerwiec 2022 r.